Short Pitch Precision Roller Chain (B series)

โซ่แบบลูกกลิ้ง เหมาะกับงานที่ใช้ความเร็วรอบต่ำ

โซ่เบอร์ 05B-1R, โซ่เบอร์ 05B-2R, โซ่เบอร์ 06B-1R, โซ่เบอร์ 06B-2R, โซ่เบอร์ 06B-3R, โซ่เบอร์ 08B-1R, โซ่เบอร์ 08B-2R, โซ่เบอร์ 08B-3R, โซ่เบอร์ 10B-1R, โซ่เบอร์ 10B-2R, โซ่เบอร์ 10B-3R, โซ่เบอร์ 12B-1R, โซ่เบอร์ 12B-2R, โซ่เบอร์ 12B-3R, โซ่เบอร์ 16B-1R, โซ่เบอร์ 16B-2R, โซ่เบอร์ 16B-3R, โซ่เบอร์ 20B-1R, โซ่เบอร์ 20B-2R, โซ่เบอร์ 20B-3R, โซ่เบอร์ 24B-1R, โซ่เบอร์ 24B-2R, โซ่เบอร์ 24B-3R, โซ่เบอร์ 28B-1R, โซ่เบอร์ 28B-2R, โซ่เบอร์ 28B-3R, โซ่เบอร์ 32B-1R, โซ่เบอร์ 32B-2R, โซ่เบอร์ 32B-3R, โซ่เบอร์ 40B-1R, โซ่เบอร์ 40B-2R, โซ่เบอร์ 40B-3R, โซ่เบอร์ 48B-1R, โซ่เบอร์ 48B-2R, โซ่เบอร์ 48B-3R, โซ่เบอร์ 56B-1R, โซ่เบอร์ 56B-2R, โซ่เบอร์ 56B-3R, โซ่เบอร์ 64B-1R, โซ่เบอร์ 64B-2R, โซ่เบอร์ 64B-3R, โซ่เบอร์ 72B-1R, โซ่เบอร์ 72B-2R, โซ่เบอร์ 72B-3R

 Detail Info

Category:

Related Products