Agricultural Chain & Attachments

โซ่การเกษตรแบบลูกกลิ้งเหมาะกับงานเกษตร มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับอายุการใช้งาน สำหรับงานที่ความเร็วต่ำ รับแรงโหลดงานปานกลางหรืองานที่มีไลน์การผลิตที่มีขนาดยาว

โซ่การเกษตร เบอร์ S32, โซ่การเกษตร เบอร์ S42,
โซ่การเกษตร เบอร์ S45, โซ่การเกษตร เบอร์ S52,
โซ่การเกษตร เบอร์ S55, โซ่การเกษตร เบอร์ S62,
โซ่การเกษตร เบอร์ S77, โซ่การเกษตร เบอร์ S88,
โซ่การเกษตร เบอร์ A550, โซ่การเกษตร เบอร์ A620,
โซ่การเกษตร เบอร์ CA550, โซ่การเกษตร เบอร์ CA550/45,
โซ่การเกษตร เบอร์ CA550/55, โซ่การเกษตร เบอร์ CA555,
โซ่การเกษตร เบอร์ CA557, โซ่การเกษตร เบอร์ CA620,
โซ่การเกษตร เบอร์ C2060H

 Detail Info

Category:

Related Products