Agricultural Chains & Attachments

โซ่การเกษตรแบบลูกกลิ้งเหมาะกับงานเกษตร มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับอายุการใช้งาน สำหรับงานที่ความเร็วต่ำ รับแรงโหลดงานปานกลางหรืองานที่มีไลน์การผลิตที่มีขนาดยาว

 Detail Info

Category:

Related Products