Heavy duty cranked link Transmission Chains

เป็นโซ่ขับที่มีอายุใช้งานที่มากกว่า เมื่อเทียบกับโซ่ธรรมดาที่ไม่มีการหล่อลื่น ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานขุดเจาะน้ำมัน, รถขุด, ในงานสร้างถนน และงานอื่นๆที่ต้องใช้เครื่องจักรในการรับภาระหนักๆ สำหรับวัสดุที่ใช้จะเป็นเหล็กอัลลอยที่ผ่านกระกวนการการอบด้วยความร้อนทำปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาจากการใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 Detail Info

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Heavy duty cranked link Transmission Chains”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 2 =

Related Products