X-Ring Motorcycle Chain

โซ่รถจักรยานยนต์ ที่มีคุณภาพสูง  มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนต่อแรงดึง  ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

โซ่ Motorcycle chain X-Ring 520, โซ่มอเตอร์ไซค์ เบอร์ 520 X-Ring
โซ่ Motorcycle chain X-Ring 520H, โซ่มอเตอร์ไซค์ เบอร์ 520H X-Ring
โซ่ Motorcycle chain X-Ring 525, โซ่มอเตอร์ไซค์ เบอร์ 525 X-Ring
โซ่ Motorcycle chain X-Ring 525H, โซ่มอเตอร์ไซค์ เบอร์ 525H X-Ring
โซ่ Motorcycle chain X-Ring 530, โซ่มอเตอร์ไซค์ เบอร์ 530 X-Ring
โซ่ Motorcycle chain X-Ring 530H, โซ่มอเตอร์ไซค์ เบอร์ 530H X-Ring

 Detail Info

Category:

Related Products