Double Pitch Transmission Roller Chain (B Series)

 

โซ่ลูกกลิ้งแบบคู่ที่มีการผลิตมาตรฐาน ANSI B29.3 และ ANSI B29.4 โซ่ลูกกลิ้งแบบคู่เหมาะกับงานที่โหลดต่ำ มีการลำเลียงด้วยความเร็วปานกลาง

โซ่ลำเลียง เบอร์ 208B, โซ่ลำเลียง เบอร์ 210B,
โซ่ลำเลียง เบอร์ 212B, โซ่ลำเลียง เบอร์ 216B,
โซ่ลำเลียง เบอร์ 220B, โซ่ลำเลียง เบอร์ 224B,
โซ่ลำเลียง เบอร์ 228B, โซ่ลำเลียง เบอร์ 232B

 Detail Info

Category:

Related Products