the manufacture of large sprocket

การผลิตอลูมิเนียมที่มีขนาดใหญ่

อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม สามารถแบ่งโครงสร้างได้ตามขั้นตอน การผลิตออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย อุตสาหกรรมต้นน้้า ได้แก่ การท าเหมืองแร่บอกไซต์ (Bauxite) อุตสาหกรรมถลุงแร่และหลอมเศษโลหะ เป็นขั้นตอนต่อจากอุตสาหกรรมต้นน้ า เพื่อผลิตเป็นอะลูมิเนียมที่ ยังไม่ขึ้นรูป (Unwrought) อุตสาหกรรมกลางน้้า ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ อินกอต บิล เล็ต และ สแลป ที่ใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ า เช่น ท่อน เส้น โพรไฟล์ ลวด และแผ่นที่ท าจาก อะลูมิเนียม และอุตสาหกรรมปลายน้้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์ติดตั้ง สิ่งก่อสร้าง และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง ภาชนะ กระป๋องอะลูมิเนียม ลวด เกลียว เคเบิล ของใช้อื่นๆที่ท าด้วยอะลูมิเนียม เป็นต้น

Category:

Related Products