Oil Drilling Rig Chain

โซ่แบบลูกกลิ้งในการขุดเจาะบ่อน้ำมัน ส่วนใหญ่ในการปิโตรเลียม มีลักษณะโค้งทำเหมาะสำหรับงานหนักและมีสภาพการทำงานที่ต่อเนื่อง

โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 16S-1, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 16S-2,
โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 16S-3, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 20S-1,
โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 20S-2, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 20S-3,
โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 24S-1, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 24S-2,
โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 24S-3, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 28S-1,
โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 28S-2, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 28S-3,
โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 32S-1, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 32S-2,
โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 32S-3, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 36S-1,
โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 36S-2, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 36S-3,
โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 40S-1, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 40S-2,
โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 40S-3, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 48S-1,
โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 48S-2, โซ่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เบอร์ 48S-3

 Detail Info

Category:

Related Products