Oil Drilling Rig Chains

โซ่แบบลูกกลิ้งในการขุดเจาะบ่อน้ำมัน ส่วนใหญ่ในการปิโตรเลียม มีลักษณะโค้งทำเหมาะสำหรับงานหนักและมีสภาพการทำงานที่ต่อเนื่อง

 Detail Info

Category:

Related Products