Beer Bottling Line Conveyor Chain

โซ่อุตสาหกรรม(สำหรับเบียร์และเครื่องดื่มอุตสาหกรรม)ใช้ในสายการบรรจุขวด ขวดเบียร์และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม บำรุงรักษาง่าย มีอายุการใช้งานยาวนาน

โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CK-70S, โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CK100,
โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CK100SA, โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CK100SB,
โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CK100SC, โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CK100SD,
โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CK-140S, โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CK-150S,
โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CK-200S, โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CK-210S,
โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-102, โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-102A,
โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-102B, โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-101.6,
โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-101.6A, โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-101.6B,
โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-101.6C, โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-107.95,
โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-127,โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-127A,
โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-127B, โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-152,
โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-160, โซ่ลำเลียงขวด เบอร์ CW-190

 Detail Info

Category:

Related Products