Side Roller Conveyor Chains

โครงสร้างของ Side Roller ถูกออกแบบให้ระบบลำเลียงสามารถติดลูกกลิ้งได้ถี่ ทำให้สามารถวางวัตถุลงบนไลน์ลำเลียงได้ และการออกตัวทำได้ดีกว่า ลูกกลิ้งพลาสติกยังช่วยลดเสียงรบกวน

Side Roller เบอร์ 40, Side Roller เบอร์ 50
Side Roller เบอร์ 60, Side Roller เบอร์ 80
Side Roller เบอร์ 100
Side Roller เบอร์ C2040, Side Roller เบอร์ C2042
Side Roller เบอร์ C2050, Side Roller เบอร์ C2052
Side Roller เบอร์ C2060, Side Roller เบอร์ C2062
Side Roller เบอร์ C2080, Side Roller เบอร์ C2082
Side Roller เบอร์ C20100, Side Roller เบอร์ C20102

 Detail Info

Category:

Related Products