Side Roller Conveyor Chains

โครงสร้างของ Side Roller ถูกออกแบบให้ระบบลำเลียงสามารถติดลูกกลิ้งได้ถี่ ทำให้สามารถวางวัตถุลงบนไลน์ลำเลียงได้ และการออกตัวทำได้ดีกว่า ลูกกลิ้งพลาสติกยังช่วยลดเสียงรบกวน

 Detail Info

Category:

Related Products