Double Plus Chains

เป็นโซ่มีความปลอดภัยสูง เสียงรบกวนน้อยขณะทำงาน ออกตัวรวดเร็ว ติดตั้งง่าย และมีให้เลือกหลากหลาย

เมื่อเริ่มการลำเลียงลูกกลิ้งใหญ่ตรงกลาง และ ลูกกลิ้งเล็กของตัวโซ่ หมุนไปพร้อมๆ กันด้วยแรงเสียดทานของลูกกลิ้งทั้งสอง ความแตกต่างของขนาดลูกกลิ้ง ทำให้ความเร็วในการลำเลียงเป็น 2.5 เท่าของความเร็วโซ่

เมื่อเกิดการสะสมของวัตถุที่ลำเลียง(accumulating)
ลูกกลิ้งใหญ่ตรงกลางจะหมุนอย่างอิสระในทิศทางตรงกันข้ามกับลูกกลิ้งเล็กของตัวโซ่ ทำให้วัตถุที่ถูกลำเลียงมาสะสมกันได้ เราเรียกสิ่งนี้ว่า Free flow conveying

โซ่ลำเลียง เบอร์ BS25-C206B (C2030W)
โซ่ลำเลียง เบอร์ BS25-C208A (C2040W)
โซ่ลำเลียง เบอร์ BS25-C210A (C2050W)
โซ่ลำเลียง เบอร์ BS25-C212A (C2060W)
โซ่ลำเลียง เบอร์ BS25-C216A (C2080W)
โซ่ลำเลียง เบอร์ BS30-C206B, โซ่ลำเลียง เบอร์ BS30-C208A
โซ่ลำเลียง เบอร์ BS30-C210A, โซ่ลำเลียง เบอร์ BS30-C212A
โซ่ลำเลียง เบอร์ BS30-C216A

Category:

Related Products