Double Plus Chain

เป็นโซ่มีความปลอดภัยสูง เสียงรบกวนน้อยขณะทำงาน ออกตัวรวดเร็ว ติดตั้งง่าย และมีให้เลือกหลากหลาย

เมื่อเริ่มการลำเลียงลูกกลิ้งใหญ่ตรงกลาง และ ลูกกลิ้งเล็กของตัวโซ่ หมุนไปพร้อมๆ กันด้วยแรงเสียดทานของลูกกลิ้งทั้งสอง ความแตกต่างของขนาดลูกกลิ้ง ทำให้ความเร็วในการลำเลียงเป็น 2.5 เท่าของความเร็วโซ่

เมื่อเกิดการสะสมของวัตถุที่ลำเลียง(accumulating)
ลูกกลิ้งใหญ่ตรงกลางจะหมุนอย่างอิสระในทิศทางตรงกันข้ามกับลูกกลิ้งเล็กของตัวโซ่ ทำให้วัตถุที่ถูกลำเลียงมาสะสมกันได้ เราเรียกสิ่งนี้ว่า Free flow conveying

Category:

Related Products