PIV Chain

โซ่ที่มีความทนทาน เหล็กชุบแข็ง สามารถเลื่อนได้อย่างอิสระ ออกแบบมาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Category:

Related Products